Hvorfor kartlegge sopp?

Å kartlegge natur betyr å finne og registrere sopp, planter, dyr og i naturen. Funnene registreres i en database som gir oss verdifull kunnskap om naturområder. Kartlegging av natur gjøres av både profesjonelle og amatører. Frivillige kartleggere jobber over hele landet og bidrar med ny og viktig kunnskap om norsk natur. Mer enn halvparten av all artskartlegging i Norge utføres av frivillige kartleggere.

Hva kan artskunnskap brukes til?

For å drive god naturforvaltning trenger man kunnskap om artene. Hvor lever de? Hvor mange er de? Går det bra med dem? Kunnskap om artenes taksonomi (bruken av og læren om klassifisering), utbredelse og økologi er grunnsteinen i en kunnskapsbasert forvaltning av biologisk mangfold – eller si artsmangfold. Du kan bidra til kunnskapsgrunnlaget slik at vi får bedre:

 • Oversikt over hva som finnes i norsk natur
 • Forvaltning av våre naturområder
 • Overvåkning av områder og for eksempel fremmede arter
 • Skjøtsel og bevaring
 • Grunnlag for forskning og taksonomiske studier
 • Forhold for opplevelses av naturen og formidling av denne

Når du kartlegger sopp kan du oppleve:

 • Bedre utbytte av å være på tur
 • Morsomt å lære seg arter – du blir aldri utlært
 • Sosialt – fellesturer
 • Se sammenhenger
 • Skape nysgjerrighet

Kunnskapen om artsfunnene brukes direkte i arealplanlegging. Gjennom frivillige kartleggeres artsfunn som registreres i Artsobservasjoner, blir kunnskapen umiddelbart tilgjengelig for forvaltningen, forskere og andre som jobber med funn av arter. Kunnskapen blir også tilgjengelig for de som jobber med å skrive eller følge opp handlingsplaner slik at de får informasjon om hvor artene lever, hvor stor bestanden er og om det for eksempel er behov for skjøtsel.

Norges sopp og nyttevekstforbund har kartlegging som satsingsområde. Interessen for kartlegging har vært økende i Tromsø soppforening og styret har derfor vedtatt å opprette en egen kartleggingsgruppe. Kelly Then har påtatt seg ansvaret for denne gruppa. På neste medlemsmøte 18. november vil du få mere informasjon om kartleggingsgruppa. Om du har spørsmål eller innspill om Kartleggingsgruppa kan du ta kontakt med kari.riddervold@natournor.com

På grunn av den alvorlige koronasituasjonen i Tromsø, har styret bestemt å utsette medlemsmøtet. Vi håper å kunne gjennomføre det på nyåret.

Her kan se en video om kartlegging av den sjeldne soppen storporet flammekjuke.

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme Baskerville 2

Up ↑