Artskartleggingskurs på Ringerike

Den 2-4. oktober var jeg og Kelly Then på Feltmykologikurs på Ringerriket. Dette er en relativt ny satsing i Norges Sopp- og nyttevekstforbund og skal gi en alternativ kunnskapsrute for de som er interessert i mer enn bare spiselig sopp. Personlig er jeg interessert i alle typer sopp, spesielt de som ser merkelig ut eller er sjelden og synes det er ekstra fint når det kan gi en nytteverdi utenom verdien på kjøkkenet.

I løpet av kurset besøkte gruppen jeg var med i flommarkskog (VU), kalkbarskog (VU), og sandfuruskog (NT)[1]. Disse skogstypene er nær truet eller sårbar og er rødlistet, dette fører også til at arter som tilhører disse spesielle skogstypene også havner på rødlisten. Som kartlegger kan man bidra til å få bedre oversikt over artsmangfoldet og utbredelsen av disse naturtypene.

Når man driver kartlegging er det viktig å notere seg informasjon om hvor man har funnet soppen, hvilken type natur det er den vokser i og eventuelt om den vokser på noe bestemt. Jeg synes det er veldig greit å bruke mobilportalen i Artsobservasjoner til å gjøre dette. Via den kan man legge inn lokasjon, art og bilde mens man er ute i felt. Det fungerer som en grei felthåndbok, også kan man legge til utfyllende informasjon om funnene når man kommer hjem.

Flommarkskog: Fredag besøkte vi flommarkskog med or. Her fant vi flere slørsopper som bare danner sopprot med or. Blant disse finner vi Gulbeltet, Hvitbeltet, og Fiolett oreslørsopp (Henholdsvis Cortinarius helvelloides, alnetorum og lilacinopusillus). I tillegg gikk vi forbi en gresslette der vi fant blant annet Rombesporet rødspore (Entoloma rhombisporum) som er truet. Dagen endte med 46 arter på vår gruppe.

Kalkbarskog: Neste tur gikk til kalkbarskog rundt Ultvettjern og Grunntjern. Her var det flere spennende funn som vrangstorpigg (NT – Hydnellum lundellii), lammesopp (VU – Albatrellus citrinus), åreskjermsopp (DD – Pluteus phlebophorus), hvit piggsopp (EN – Hydnum albidum), og kalkkransmusserong (EN – Tricholoma ilkkae). Totalt fant vår gruppe 43 arter over ett relativt stort område.

Vrangstorpigg (H. lundellii) fra rik kalkbarskog, danner sopprot med gran. Foto: Ole Christian Hagestad.

Sandfuruskog: Den siste turen gikk til en sandfuruskog på Eggemoen. Her fant vi bare en nært truet art, furufåresopp (NT – Albatrellus subrubescens), men totalt 69 arter. En art som for øyeblikket er litt spennende er rødskivekanelslørsopp (Cortinarius semisanguineus) fordi det foregår et prosjekt der de samler inn eksemplarer av den som skal gen-sekvenseres. Det finnes flere arter uten norsk navn som ligner en del som på latin heter Cortinarius cruentiphyllus og Cortinarius ominosus. For å øke kunnskapen om rødskivede kanelslørsopper jobbes det nå med kartlegging av dem. Dersom andre ønsker å bidra kan man gjøre det ved å følge anvisningene på prosjektets hjemmeside kartleggingsprosjekt.

Noen rødskrivekanelslørsopper (muligens C. cruentiphyllus) som skal til gensekvensering. Foto: Ole Christian Hagestad.

Gensekvensering er noen ganger nødvendig for å komme i mål med en del vanskelige arter eller for å få ny kunnskap. Hovedgrunnen til å gjøre gensekvensering er at det finnes arter der ute som vokser på samme plass og er identisk, slik at man kan ikke se forskjell på de hverken med øynene eller mikroskop. Eller at man tenker at man tenker at soppen kan vokse litt forskjellig (størrelse), men så viser det seg at den som er liten og den som er stor er forskjellige arter selv om de ser lik ut ellers. Et godt eksempel på det er en del sjampinjong, spissmorkler, eller sopper uten fruktlegemer (mikroskopisk sopp).

Kurset var veldig givende for å lære nye arter, bli kjent med folk og få litt faglig påfyll. Noen ganger kan man få litt overdose med tanke på antallet arter som finnes og navngis på kursene, men en god del blir likevel sittende. For meg var det veldig morsomt å få se noen av Norges sjeldneste arter som kalkkransmusserong og hvit piggsopp som begge kun har et fåtall kjente lokaliteter i Norge. I tillegg fikk jeg også holde et kort fremlegg angående bruk av mobil som hjelpemiddel i kartlegging og sammen med andre bidratt i et kartleggingsprosjekt på rødskivekanelslørsopper.

Jeg håper det blir flere slike samlinger på sikt, både lokalt og nasjonalt, hvor man møter engasjerte og interesserte personer i soppmiljøet. Særlig her i Nord-Norge er miljøet relativt lite og store områder er enda ikke kartlagt. Dette betyr at man kan på sett og vis være vår tids oppdagere og det kan fint gjøres som en samfunnsaktivitet slik som Sabimas årlige arrangement Den store Artsjakten.

[1] Arter kategoriseres på følgende måte: Ikke vurdert (NE), Intakt (LC), Datamangel (DD), Nær truet (NT), Sårbar (VU), Sterkt truet (EN), Kritisk truet (CR), Gått tapt (CO). De siste seks er på rødlisten og VU-CR regnes som truet. Se informasjon på artsdatabanken.no.

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme Baskerville 2

Up ↑