Kartlegg biomangfoldet i 2019!

Utlysning av kartleggingsmidler

Sabima og medlemsforeningene ønsker å bidra til økt kartlegging av arter og lyser ut midler som skal gå til kartleggingsaktiviteter blant medlemmer iNorges sopp- og nyttevekstforbund (NSNF), Norsk entomologisk forening (NEF), Norsk Zoologisk Forening (NZF) og Norsk Botanisk Forening (NBF). Sabima håper at disse midlene skal utgjøre en forskjell, og vil stimulere til kartlegging som ikke ellers ville ha blitt gjennomført.

Retningslinjer for tildeling av støtte:

  • Foreninger og personer som søker om midler til kartlegging må være medlem av minst én av de ovennevnte foreningene. Hovedforeningene, fylkesavdelinger og lokallag kan søke om midler.
  • Kartleggingsmidlene dekker nødvendig utstyr, direkte reiseutgifter etter regning eller kilometergodtgjørelse etter statens trekkfrie satser for billigste reisevei.
  • Støtte utbetales etterskuddsvis, når data fra kartleggingen er synlige i Artskart og eventuell forening er registrert med organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene. Siste frist for innsending av rapport (kartleggingsnotat) og reiseregninger og kvitteringer er 15. november 2019.
  • Data skal være klare ved rapporteringsfristen og innrapporteres fortrinnsvis i Artsobservasjoner, men andre databaser med kobling til Artskart kan også brukes
  • Dersom det samles inn belegg, skal det foreligge en enkel plan for hvordan dette materialet skal ivaretas over tid. Bestemmelsesarbeid kan inngå.
  • Varig utstyr som kjøpes inn for tildelte midler blir å regne som Sabimas eiendom og som søkeren disponerer gjennom kontrakt. Utstyret kan disponeres av Sabima til andre formål når forutsetningene for tilskudd ikke lenger er tilstede.

Prioriteringskriterier:

  • Lite kartlagte artsgrupper. Sabima prioriterer kartlegging av artsgrupper som har hatt liten oppmerksomhet og hvor det eksisterer lite data i Artskart.
  • Rødlistearter og andre arter av nasjonal forvaltningsinteresse. Sabima prioriterer prosjekter som tar sikte på målrettet kartlegging av rødlistearter, ansvarsarter, fremmedarter m.fl.
  • Lite kartlagte geografiske område. Sabima prioriterer kartlegging i naturtyper og områder (for eksempel kommuner) der det foreligger få kjente funn av angjeldende organismegruppe(r) fra før (jf. Artskart).
  • Organisasjonstilknytning og tverrfaglighet. Søknader fra lokal-/fylkeslag, hovedforeninger eller andre grupper innenfor våre medlemsforeninger vil bli prioritert. Vi vil også legge vekt på tverrfaglighet.

Søknad om midler sendes innen 1. april 2019 til Sabima
v/kartleggingskoordinator Even Woldstad Hanssen, even.w.hanssen@sabima.no

 

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme Baskerville 2

Up ↑