Toolbar
Tromsø Soppforening
Kari Riddervold

Kari Riddervold

Flere av oss samlet planter til et herbarium da vi gikk i grunnskolen. Sopp er jo ikke planter, så hva er navnet på et soppherabarium? Selvfølgelig fungarium. Tromsø Museum begynte å samle inn storsopper allerede i 1872 da Tromsø museum ble grunnlagt, - dog i begrenset omfang. På 50-tallet begynte man mer aktivt å samle inn storsopper til fungariumet. Geir Mathiassen, førsteamanuensis ved Tromsø Museum, mykolog, kurator for fungariumet TROM, soppsakkyndig og medlem av Tromsø Soppforening holdt et meget interessant og spennende foredrag for åtte medlemmer som var møtt opp på medlemsmøte onsdag 13. mars.

Og Geir starter ut med at samlingene er det viktigste vi har, og at det først og fremst er samlingene som skiller museene fra alle andre vitenskapelige institusjoner. Og det aller viktigste; Magasinet med samlingene er selve hjertet. Tromsø museum har samlinger av sopp, lav, moser, alger og karplanter. Samlingene må være i bruk og benyttes aktivt til forskning nasjonalt og internasjonalt og til formidling. De må være tilgjengelige, digitalisert, sikret, ordnet og systematisert. Soppsamlingen til Tromsø Museum inneholder ca 38.800 sopper.

Samlingene krever kompetanse og teknisk støtte for at objektene skal komme sikkert og trygt inn i magasinet og ikke minst på rett plass i samlingen. Etter at objektet er samlet inn er den videre prosessen er to-delt. Del 1 er selve kurateringsprosessen (ta vare på og sikre objektet) og del 2 som er forskning, taksonomi, molekylærgenetikk.

Heini Rämä som er magasinforvalter og databaseansvarlig for samlingene, et meget omfattende og krevende arbeid. Forskjellige organismer har sine spesielle krav ved kuratering og det mye arbeid knyttet til dette, - spesielt for sopp. Arbeidet krever stor nøyaktighet og har mange trinn: Klassifisering, tørking, frysing (for å drepe larver og egg), dataregistrering, fukting, pressing, innordning i magasinet. Hele prosessen er godt kvalitetssikret. Vi fikk omvisning i samlingene, og i selveste hjertet; magasinet. Vi fikk dessuten se hvordan man tørker, fukter og presser sopp.

Noen av oss samler sopp til Tromsø Museum, - noe de setter stor pris på. Men ofte er det et lite problem… For at soppen skal kunne registreres fordres det en del data og ofte mangler noe. Derfor skjer det epost-utveksling mellom finner og museet. Hvis vi legger ved alle nødvendige data unngås slikt merarbeid. Og hva slags data etterspørres?

• Navn på soppen
• Fylke og kommune
• Lokalitet (så nøyaktig som mulig, - for mye info er dog bedre enn for lite).
• Koordinater (GPS, Google Earth, NorgesKartet, eller Kart M711, gjerne også hoh).
• Habitat (funnet i granskog, løvskog, eng, etc., eller på trær, - bjørk, rogn, etc., ung eller gammelt tre, levende, død, liggende på bakken, etc.).
• Dato, finner og bestemmer. Gjerne bilder!

Hvis du registrerer i Artsdatabanken er det de samme dataene som skal leveres til museet. Samlingene til museene i Norge er knyttet sammen i en nasjonal database som igjen er koblet opp mot Artsdatabanken. Geir oppfordret Tromsø Soppforening til å avholde et kurs for å lære og registrere i Artsobservasjoner. Kanskje det blir kurs til høsten?

På slutten av foredraget viste Geir flere eksempler til unike soppfunn her nord. Noen av dem er også skrevet om på denne websida. Se følgende artikler:

Oppsiktsvekkende soppfunn i Lavangsdalen - Troms

Rosa køllesopp – en sjelden rødlisteart

 Sensasjonelt soppfunn i Troms

 Særegen og sjelden sekksporesopp

Fagervoks- sopp - en sterkt trua art

Gulnende reddik- musserong i Norge

Årsmøtet ble avholdt torsdag 21. februar 2019 klokka 18.00 hos Mattilsynet. Årsmøtet hadde etter årsmøtet medlemssammenkomst på en lokal restaurant med lett bespisning.

Tilstede:
- Fra styret deltok Kari Riddervold, Jan Thomas Schwenke, Kelly Then og Bjørn Leif Paulsen. Teppo Rämä hadde meldt forfall.
- Ingen fra Valgkomiteen var tilstede.
- Det var totalt 14 medlemmer tilstede.

Innkalling:
Innkallingen ble godkjent
Kari ledet møtet. Bjørn Leif Paulsen ble valgt som referent.


SAKER:

Årsmelding 2018: Kari gikk gjennom Årsmeldingen.
Vedtak: Årsmelding 2018 ble godkjent.

Regnskap 2018 – Budsjett 2019: Kari gikk igjennom år Regnskap og Budsjett.
Vedtak: Regnskap 2018 og budsjett 2019 ble godkjent.

Årsplan 2019: Jan Thomas la frem Årsplan 2019.
Det kom en kommentar til at datoer for teoridelen til Soppsakkyndighetskurset var feil. Dette rettes opp i planen.
Vedtak: Årsplan 2019 ble godkjent.

Innkomne saker/forslag:
Ingen saker er innkommet.

Valg:
Valg av styre: Kari la frem valgkomiteens forslag.
Bjørn Leif og Teppo er på valg. Bjørn Leif tar gjenvalg. Teppo ønsker å gå ut av styret. Valgkomiteen innstiller Truls Tunby Kristiansen som ny styrerepresentant. Karin Abeler og Rolf Engstad foreslås om varamedlemmer.
Vedtak: Valgkomiteens innstilling ble godkjent.

Valg av valgkomite: Lasse ønsker å trekke seg fra valgkomiteen.
Ingen andre var innstilt av valgkomiteen. Det kom forslag om at Eva Espeland erstatter Lasse i valgkomiteen.
Vedtak: Eva Espeland ble valgt inn i valgkomiteen. John Richard Hansen tok gjenvalg som leder av valgkomiteen.

Valg av delegat til NSNF årsmøte: Kari sier seg villig til å representere Tromsø Soppforening.
Vedtak: Årsmøtet vedtok at styreleder Kari Riddervold skal delta på NSNFs årsmøtet.

Informasjon om kurs for utdanning av soppsakkyndige: Kari og Jan Thomas orienterte om kurset som planlegges avholdt i 2019. Det kom inn forslag om at i forbindelse med opplæring så kan det lages et «sopp-punkt» hvor kursdeltakere kan samles for å se på andres soppfunn (som trappa til Trine/Lasse var sesongen 2014).
Det kom også info om at foreningen bør søke Fylkesmannen om dispensasjon til å plukke sopp i området Lullesletta, da området er et Naturreservat.

Resertifisering av soppsakkyndige: Det er bestemt at alle soppsakkyndige må resertifiseres hvert femte år. For alle soppsakkyndige i Tromsø Soppforening betyr det at alle må resertifiseres i løpet av inneværende år. Det ble gitt informasjon om hva som kreves og hva vi som forening planlegger å gjøre. Alle soppsakkyndige vil få tilsendt informasjon på epost.

Kartlegg biomangfoldet i 2019!

i Sopp
den: 29. januar 2019

Utlysning av kartleggingsmidler

Sabima og medlemsforeningene ønsker å bidra til økt kartlegging av arter og lyser ut midler som skal gå til kartleggingsaktiviteter blant medlemmer iNorges sopp- og nyttevekstforbund (NSNF), Norsk entomologisk forening (NEF), Norsk Zoologisk Forening (NZF) og Norsk Botanisk Forening (NBF). Sabima håper at disse midlene skal utgjøre en forskjell, og vil stimulere til kartlegging som ikke ellers ville ha blitt gjennomført.

Retningslinjer for tildeling av støtte:

  • Foreninger og personer som søker om midler til kartlegging må være medlem av minst én av de ovennevnte foreningene. Hovedforeningene, fylkesavdelinger og lokallag kan søke om midler.
  • Kartleggingsmidlene dekker nødvendig utstyr, direkte reiseutgifter etter regning eller kilometergodtgjørelse etter statens trekkfrie satser for billigste reisevei.
  • Støtte utbetales etterskuddsvis, når data fra kartleggingen er synlige i Artskart og eventuell forening er registrert med organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene. Siste frist for innsending av rapport (kartleggingsnotat) og reiseregninger og kvitteringer er 15. november 2019.
  • Data skal være klare ved rapporteringsfristen og innrapporteres fortrinnsvis i Artsobservasjoner, men andre databaser med kobling til Artskart kan også brukes
  • Dersom det samles inn belegg, skal det foreligge en enkel plan for hvordan dette materialet skal ivaretas over tid. Bestemmelsesarbeid kan inngå.
  • Varig utstyr som kjøpes inn for tildelte midler blir å regne som Sabimas eiendom og som søkeren disponerer gjennom kontrakt. Utstyret kan disponeres av Sabima til andre formål når forutsetningene for tilskudd ikke lenger er tilstede.

Prioriteringskriterier:

  • Lite kartlagte artsgrupper. Sabima prioriterer kartlegging av artsgrupper som har hatt liten oppmerksomhet og hvor det eksisterer lite data i Artskart.
  • Rødlistearter og andre arter av nasjonal forvaltningsinteresse. Sabima prioriterer prosjekter som tar sikte på målrettet kartlegging av rødlistearter, ansvarsarter, fremmedarter m.fl.
  • Lite kartlagte geografiske område. Sabima prioriterer kartlegging i naturtyper og områder (for eksempel kommuner) der det foreligger få kjente funn av angjeldende organismegruppe(r) fra før (jf. Artskart).
  • Organisasjonstilknytning og tverrfaglighet. Søknader fra lokal-/fylkeslag, hovedforeninger eller andre grupper innenfor våre medlemsforeninger vil bli prioritert. Vi vil også legge vekt på tverrfaglighet.

Søknad om midler sendes innen 1. april 2019 til Sabima
v/kartleggingskoordinator Even Woldstad Hanssen, Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Daglig leder i NSNF Pål Karlsen skriver følgende til medlemmene. 

1.  Hvis du har lyst til å sjekke om prosjektet ditt lar seg samordne med andres, så send det til oss i god tid før søknadsfristen, så kan vi holde oversikten om det finnes gode partnere som kan stå bak en felles søknad.
2.  Har du en god idé, men mangler organisasjonen bak? Send oss en mail ,så kan  vi se om vi har noen løsninger eller forslag.
3.  Skal vi i 2019 prøve å lage en felles rapport om hvordan lokalforeningene har jobbet med kartlegging og hvilke erfaringer man kan gjøre seg av dette? Da vil vi ha et godt utgangspunkt for å diskutere med Sabima for 2010 om hvordan bidraget vårt kan bli mest mulig relevant i kartleggingsprosjekter.

Side 1 av 30

Litt om Tromsø Soppforening

Sample Image Tromsø Soppforening ble stiftet 14. mai 2003, seks år etter at det ble avholdt eksamen for soppsakkyndige i Tromsø. Kjernen i foreningen består fortsatt av soppsakkyndige fra eksamensåret 1997. Les mer her...

Kontakt oss

Tromsø Soppforening
co/Mattilsynet
Skippergata 16
9008 Tromsø

Kontaktpersoner:
Bjørn-Leif Paulsen 414 16 799
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Kari Riddervold 959 62 334
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Tromsø Soppforening logo