Toolbar
Tromsø Soppforening

2019

Have 3 items


Deprecated: Non-static method K2ModelItem::getItemExtraFields() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/tromsoso/public_html/main/templates/ja_lens/html/com_k2/generic.php on line 61
tirsdag, 29 januar 2019 03:00

Kartlegg biomangfoldet i 2019!

Utlysning av kartleggingsmidler

Sabima og medlemsforeningene ønsker å bidra til økt kartlegging av arter og lyser ut midler som skal gå til kartleggingsaktiviteter blant medlemmer iNorges sopp- og nyttevekstforbund (NSNF), Norsk entomologisk forening (NEF), Norsk Zoologisk Forening (NZF) og Norsk Botanisk Forening (NBF). Sabima håper at disse midlene skal utgjøre en forskjell, og vil stimulere til kartlegging som ikke ellers ville ha blitt gjennomført.

Retningslinjer for tildeling av støtte:

 • Foreninger og personer som søker om midler til kartlegging må være medlem av minst én av de ovennevnte foreningene. Hovedforeningene, fylkesavdelinger og lokallag kan søke om midler.
 • Kartleggingsmidlene dekker nødvendig utstyr, direkte reiseutgifter etter regning eller kilometergodtgjørelse etter statens trekkfrie satser for billigste reisevei.
 • Støtte utbetales etterskuddsvis, når data fra kartleggingen er synlige i Artskart og eventuell forening er registrert med organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene. Siste frist for innsending av rapport (kartleggingsnotat) og reiseregninger og kvitteringer er 15. november 2019.
 • Data skal være klare ved rapporteringsfristen og innrapporteres fortrinnsvis i Artsobservasjoner, men andre databaser med kobling til Artskart kan også brukes
 • Dersom det samles inn belegg, skal det foreligge en enkel plan for hvordan dette materialet skal ivaretas over tid. Bestemmelsesarbeid kan inngå.
 • Varig utstyr som kjøpes inn for tildelte midler blir å regne som Sabimas eiendom og som søkeren disponerer gjennom kontrakt. Utstyret kan disponeres av Sabima til andre formål når forutsetningene for tilskudd ikke lenger er tilstede.

Prioriteringskriterier:

 • Lite kartlagte artsgrupper. Sabima prioriterer kartlegging av artsgrupper som har hatt liten oppmerksomhet og hvor det eksisterer lite data i Artskart.
 • Rødlistearter og andre arter av nasjonal forvaltningsinteresse. Sabima prioriterer prosjekter som tar sikte på målrettet kartlegging av rødlistearter, ansvarsarter, fremmedarter m.fl.
 • Lite kartlagte geografiske område. Sabima prioriterer kartlegging i naturtyper og områder (for eksempel kommuner) der det foreligger få kjente funn av angjeldende organismegruppe(r) fra før (jf. Artskart).
 • Organisasjonstilknytning og tverrfaglighet. Søknader fra lokal-/fylkeslag, hovedforeninger eller andre grupper innenfor våre medlemsforeninger vil bli prioritert. Vi vil også legge vekt på tverrfaglighet.

Søknad om midler sendes innen 1. april 2019 til Sabima
v/kartleggingskoordinator Even Woldstad Hanssen, Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Daglig leder i NSNF Pål Karlsen skriver følgende til medlemmene. 

1.  Hvis du har lyst til å sjekke om prosjektet ditt lar seg samordne med andres, så send det til oss i god tid før søknadsfristen, så kan vi holde oversikten om det finnes gode partnere som kan stå bak en felles søknad.
2.  Har du en god idé, men mangler organisasjonen bak? Send oss en mail ,så kan  vi se om vi har noen løsninger eller forslag.
3.  Skal vi i 2019 prøve å lage en felles rapport om hvordan lokalforeningene har jobbet med kartlegging og hvilke erfaringer man kan gjøre seg av dette? Da vil vi ha et godt utgangspunkt for å diskutere med Sabima for 2010 om hvordan bidraget vårt kan bli mest mulig relevant i kartleggingsprosjekter.
Publisert i Sopp
søndag, 27 januar 2019 09:00

Årsmøte 2019

Årsmøtet avholdes torsdag 21. februar 2019 klokka 18.00 hos Mattilsynet i Tromsø. Rett etterpå, ca klokka 19.30, inviterer vi til medlemssammenkomst på en lokal restaurant med lett bespisning. Hvis du skal være med, meld deg på til Bjørn Leif Paulsen innen 19. februar. Epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller telefon: 414 16 799

Vel møtt alle sammen!

Med vennlig hilsen

Styret i Tromsø Soppforening

SAKSLISTE

SAK 1            Årsmelding 2018

Se eget saksframlegg

Forslag til vedtak: Årsmelding 2018 godkjennes.

SAK 2            Regnskap 2018 – Budsjett 2019

Se eget saksframlegg

Forslag til vedtak: Regnskap 2018 og budsjett 2019 godkjennes.

SAK 3            Årsplan 2019

Se eget saksframlegg

Forslag til vedtak: Årsplan 2019 godkjennes.

SAK ¤4          Innkomne saker/forslag

Ingen saker er innkommet.

SAK 5            Valg av styre/valgkomite/årsmøtedeltaker

Saksframlegg vil bli utdelt på årsmøtet.

Valg av delegat til årsmøtet. 

Forslag til vedtak: Styreleder Kari Riddervold deltar.

SAK 6            Informasjon om kurs for utdanning av soppsakkyndige

Det vil gis en orientering om kurset som planlegges avholdt i 2019.

SAK 7            Resertifisering av soppsakkyndige

Det er bestemt at alle soppsakkyndige må resertifiseres hvert femte år. For alle soppsakkyndige i Tromsø Soppforening betyr det at alle må resertifiseres i løpet av inneværende år. Det vil bli gitt informasjon om hva som kreves og hva vi som forening planlegger å gjøre.

SAK 1

ÅRSMELDING 2018

 

Antall medlemmer

Vi var per 31.12.2018  93 medlemmer fordelt på 26 menn og 67 kvinner. Det er en økning på ett medlem i 2018. 26 av våre medlemmer bor i andre kommuner enn Tromsø. 19 av våre medlemmer er godkjente soppsakkyndige.

Styret

Styreleder

Kari Riddervold

Styremedlem

Bjørn-Leif Paulsen

Styremedlem

Teppo Rämä

Styremedlem/Soppkontrollansvarlig

Jan Thomas Schwenke

Styremedlem

Kelly Then

Varamedlem

Karin Abeler

Varamedlem

Rolf Engstad

 

Aktivitetsplan

Alle planlagte aktiviteter ble gjennomført. Nesten alle aktivitetene er beskrevet i egne artikler på websida: http://tromsosoppforening.no/main/. Det er i tillegg avholdt fire styremøter. Styret har behandlet 31 saker.

Medlemsaktiviteter

Det ble avholdt en rekke medlemsaktiviteter i 2018. Til sammen har ca 60 medlemmer deltatt på medlemsaktivitetene omtalt nedenfor.

Medlemsmøter

De ble arrangert to medlemsmøter: Ett på våren om hvor Teppo Rämä snakket om marine sopper. På høsten inviterte vi soppkyndig og soppentusiast Gaute Mohn Jensen til å holde foredrag om kjuker. Dagen etter ble det arrangert kjuketur til Tønsvika. Disse arrangementene var godt besøkt av medlemmene.

Andre møter

Møte med de soppsakkyndige i juni. Hensikten med møtet var å gå igjennom aktivitetslista med fordeling av oppgaver, gjennomgang av normlista og for å diskutere gjennomføring av soppkontroller.

Medlemstur

5. september ble det arrangert sopptur til Ramfjorden.

Fagsamling i Skibotn

Siste helga i august reiste 14 medlemmer av Tromsø Soppforening til Skibotn feltstasjon. Til sammen ble det funnet nesten nitti ulike sopparter. Siste dag ble det arrangert offentlig sopputstilling og -kontroll.

Offentlige soppkontroller/soppturer:

Selve ryggraden i aktiviteten til Tromsø Soppforing er soppkontrollene og soppturene. Vi gjennomførte soppkontroller 12., 19., 22., og 26. august (to stykker samme dag) 2., 9., og 16. september. Alle kontrollene, unntatt en, ble gjennomført ved og i samarbeid med Tromsø Museum. En kontroll ble gjennomført 26. august ved Skibotn feltstasjon.

De åpne soppturene ble arrangert i Tromsø og omegn 22. og 29. august og 2. september. På arrangementet ”Soppens dag” 2. september ble det gjennomført tur, kontroll og utstilling.

Soppkurs

Det ble gjennomført soppkurs for Tekna Ung (fagforening) med 20 deltakere.

Annet

 • Hele fire ganger var medlemmer av Tromsø soppforening på NRK P1 radio høsten 2018. Jan Thomas Schwenke var ute på sopptur med NRK Troms hvor han på snakket både generelt om sopp og tilbereding av sopp. NRK programmet Friluftsmagasinet hadde innslag fra Tromsø soppforening sin sopptur på Charlottenlund. Turledere var Rolf Engstad og Connie Rossing Moe. I radioprogrammet Naturens verden intervjuet Tove Fugelsnes styreleder i Tromsø soppforening Kari Riddervold. I samme program to uker senere fortalte Geir Mathiassen om sopp og at Tromsø Museum har tusenvis av sopper i sitt soppherbarium. Disse soppene blir brukt til å forske fram nye medisiner.
 • Kari Riddervold representerte Tromsø Soppforening på Norges sopp- og nyttevekstforbundets årsmøte.
 • Kari Riddervold er medlem i Forbundets valgkomite.

 

Styret vil takke alle som har bidratt til gjennomføring av aktivitetene, og for gode råd og hjelp fra tidligere styremedlemmer.

 

SAK 2                       Regnskap 2018 – Budsjett 2019

Regnskap for 2018

RESULTAT

Noter

2018

2017

Driftsinntekter

 

 

 

Medlemskontigent

2

10 789

11 601

Momskompensasjon

 

660

591

Gaver/støtte - NSNF og Grasrot

3

16 464

13 907

Andre offentlige tilskudd

 

0

0

Diverse inntekter - Kurs

4

13 000

6 000

Salg av artikler

 

2 450

750

Renteinntekter

 

72

54

Sum driftsinntekter

 

43 435

32 903

Driftskostnader

 

 

 

Varekjøp

5

7 097

0

Soppkontroll - Annonse

 

0

3 187

Utgifter medlemsmøter og Årsmøter

6

18 745

2 952

Nettside (og Styremøter 2017)

 

2 885

4 642

Utgifter Styremøter (fra 2018)

7

446

 

Porto

 

606

0

Foredragsholdere Honorar/reise

 

3 258

2 000

Bankgebyr

 

0

0

Sum driftskostnader

 

33 037

12 781

ÅRETS RESULTAT

 

10 398

20 122

 

 

 

 

BALANSE

 

31.12.2018

31.12.2017

Eiendeler

 

 

 

Bank

 

80 425

70 027

Kasse

 

 

 

Frimerker

 

 

 

Bøker/kompendier/salgs art.

 

5 000

 

Fordringer

 

 

 

SUM EIENDELER

 

85 425

70 027

 

 

 

 

Egenkapital og gjeld

 

 

 

Årets resultat (2018)

 

10 398

20 122

Egenkapital pr 31.12.17

 

70 027

49 905

Gjeld

 

0

0

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

 

80 425

70 027

 

Tromsø, 08.01.19

Bjørn Leif Paulsen

 

 

 

Noter til årsregnskapet for 2018

 

 

           

Note 2

Antall medlemmer

2017

2018

 

Antall hovedmedlemmer:

 

81

82

 

Antall husstand/familiemedlemmer:

9

9

 

Totalt

   

90

91

 
           

Note 3

Gaver og Støtte

     

Grasrot Kr 2969.-

       

Støtte fra NSNF - Soppkontroll Kr 13500.-

   
           

Note 4

Div inntekter

       

Kursholding Kr 7000.-

       

Egenandel medl møte Skibotn Kr 6000.-

     
           

Note 5

Varekjøp

       

Kurskompendier 25 stk, Supplering Soppkontrollkasse, Salgsartikler mm

           

Note 6

Utgifter Medlemsmøter og Årsmøter

   

Losji og mat medl.møte Skibotn 

     

Reise egenandel 1 person for deltakelse Årsmøte NSNF

 

Møtemat og utgifter til medl.møter i Tromsø

   

Utgifter Årsmøte i Tromsø Soppforening

     
           

Note 7

Styremøter

       

Laget eget punkt fra 2018 for å synliggjøre utgifter til Styremøter

 

 

Budsjett 2019

 

 

 

 

 

 

 

Inntekter:

 

Utgifter:

 

Kontingent

10 000

Nettside

6 000

Støtte soppkontroller

13 500

Medl.møter/Årsmøter

7 000

Grasrot Norsk Tipping

2 000

Styremøter

1 000

Egenandel kurs

7 500

Innkj div soppkontroll

500

Momskomp

1 000

Innkjøp div/salgs artikl

5 000

Støtte kurs*1

22 000

Kurs Tromsø/Skibotn*2

30 000

Støtte NSNF kurs

5 000

Kursholdere

7 500

 

 

Div uforutsett

4 000

SUM:

61 000

SUM:

61 000

 

 

 

 

 

*1 Tromsø Kommune, Fylket og Studieforbundet

   

*2 Overnatting Skibotn inkl mat, Div utg kurs Tromsø, Kompendie, Div utlegg arrangør, Kjøregodtgjørelse

SAK 3            Årsplan 2019

Aktivitet

Dato

Dag

Sted

Medlemsmøte - Soppherbariet

13.03.

onsdag

Botanisk fagenhet/TMU

Soppsakkyndigkurs teori

03.04.

tirsdag

Tromsø

Soppsakkyndigkurs teori

24.04.

onsdag

Tromsø

Soppsakkyndigkurs teori

07.05.

onsdag

Tromsø

Medlemskurs - Tang og Tarekurs

mai

 

Mere info kommer

Møte om sesongens kontroller/soppsertifiseringteori

04.06.

tirsdag

 

Soppkontroll 

11.08.

søndag

TMU

Soppkontroll

18.08.

søndag

TMU

Sopptur (åpen) med kontroll

21.08.

onsdag

Charlottenlund

Soppsakkyndigkurs Skibotn

23.08.

fredag

Skibotn

Soppsakkyndigkurs Skibotn

24.08.

lørdag

Skibotn

Soppsakkyndigkurs Skibotn

25.08.

søndag

Skibotn

Soppkontroll

25.08.

søndag

TMU

Sopptur for innsamling av sopp/felt sertifisering

30.08.

fredag

 

Soppkurs  - etter forespørsel

30.08.

fredag

?

Soppkurs/felt sertifisering

31.08.

lørdag

?

Soppens dag  - Sopptur

01.09.

søndag

Folkeparken

Soppens dag  - Soppkontroll

01.09.

søndag

TMU

Soppens dag  - Sopputstilling

01.09.

søndag

TMU

Sopptur (medlemmer)

04.09.

onsdag

 

Soppkontroll

08.09.

søndag

TMU

Soppkontroll

15.09.

søndag

TMU

Medlemsmøte

06.11.

onsdag

?

 

 

Publisert i Møter og Kurs
lørdag, 12 januar 2019 14:00

Kurs for utdanning av soppsakkyndige

I regi av Norges sopp- og nyttevekstforbund arrangerer Tromsø soppforening “Kurs for utdannelse av soppsakkyndige” i løpet av tre kurskvelder i vår og en helg i august.
Kurskveldene avholdes i Tromsø (sted er enda ikke avklart) følgende datoer: 3. og 24. april og 7. mai. Andre del av kurset avholdes ved Skibotn feltstasjon (Storfjord kommune) helga 23. – 25. august med oppstart kl. 18.00.

Kursavgift
Kursavgiften er på 2.200 kroner (kr 2.700 for de som ikke er medlemmer av Tromsø Soppforening), og inkluderer kost og losji i Skibotn samt siste utgave av kompendiet “Kurs for utdannelse av soppsakkyndige.”

Innhold
I løpet av kurset gjennomgås de viktigste mat- og giftsopper, deres bygning og kjennetegn samt deres levevis. Kurset dekker det stoff som må beherskes for å fremstille seg til ”Prøve for soppsakkyndige.” Kurset omfatter 40 timers undervisning fordelt på teoretisk og praktisk undervisning (forelesninger, ekskursjoner, demonstrasjoner og bestemmelsesøvelser).

Eksamen
Den som ønsker å avlegge eksamen, kan fremstille seg til ”Prøve for soppsakkyndige” ett år etter at kurset er gjennomgått.

Kursleder/kursholdere
Leder for dette kurset er Kolbjørn Mohn Jenssen, Oslo, daglig leder ved Mycoteam AS. Han er biolog av utdannelse. Han er medforfatter av en rekke soppbøker og faglitterære artikler, bl.a. Norsk Lommesoppflora, Fjellsopper, Arctic & Alpine fungi. Han er tidligere leder av Sopp og Nyttevekstforbundet, og ikke minst, så er han medforfatter av kompendiet som er pensum på dette kurset.

Soppsakkyndige i Tromsø Soppforening vil være forelesere på kurskveldene og delta på helgesamlingen i Skibotn.

Påmelding
Påmeldingsfrist 5. mars. Du melder deg på her.
Ved påmelding betaler du 500 kroner på forskudd til kontonummer: 0539 12 81426. Det er begrenset antall plasser, - førstemann til mølla!

Hvis du har spørsmål kan du kontakte Kari Riddervold: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

Publisert i Møter og Kurs

Litt om Tromsø Soppforening

Sample Image Tromsø Soppforening ble stiftet 14. mai 2003, seks år etter at det ble avholdt eksamen for soppsakkyndige i Tromsø. Kjernen i foreningen består fortsatt av soppsakkyndige fra eksamensåret 1997. Les mer her...

Kontakt oss

Tromsø Soppforening
co/Mattilsynet
Skippergata 16
9008 Tromsø

Kontaktpersoner:
Bjørn-Leif Paulsen 414 16 799
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Kari Riddervold 959 62 334
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Tromsø Soppforening logo